Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Predmet Općih uvjeta poslovanja

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između  Agent.C, obrt za računalne djelatnosti, vl. Den Škvorc, Ivana Mažuranića 9 A, 48000 Koprivnica, OIB:  86824118834 (dalje u tekstu: “Izvođač”), kao davatelja usluga, te Naručitelja usluga (dalje u tekstu: “Naručitelj”), kao korisnika usluga, a vezano uz usluge planiranja, izrade, upravljanja, administriranja ili oglašavanja web stranica, odnosno poslovnog savjetovanja, kao i drugim uslugama koje Agent.C obavlja za Naručitelja, a za koje usluge Agent.C ima registriran predmet poslovanja  i koje može pružiti Naručitelju sukladno zahtjevu istoga (dalje u tekstu sve zajedno: Usluge), a koje su predmet ovih Općih uvjeta.

1.2. Ovi Opći uvjeti odnose se i na ponudu Agent.C-a (dalje u tekstu: “Ponuda”), te ugovorni odnos koji nastane prihvatom ponude Izvođača od strane Naručitelja usluge, kao i na ugovore koje Izvođač sklopi s Naručiteljem usluge (dalje u tekstu: “Ugovori”), a koji čine sastavni dio istih akata, odnosno ugovornih odnosa.

Članak 2.

Zasnivanje i vrste ugovornog odnosa

2.1. Izvođač Naručitelju dostavlja Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama izraženim u kunama te uračunatim PDV-om. 
Prihvatom Ponude nastaje ugovorni odnos, odnosno počinju se primjenjivati ovi Uvjeti. U sadržaju Ponude je uvijek navedeno da će sastavni dio ugovornog odnosa biti i ovi Opći uvjeti poslovanja. Prednost u slučaju neslaganja imaju odredbe Ponude, a potom odredbe ovih Općih uvjeta.

2.2. Izvođač može s Naručiteljem imati ugovorne odnose koji se temelje na sklopljenim ugovorima, i to sklopljenim ugovorima bez prethodno dostavljene Ponude ili pak ugovorima u kojima će Ponuda biti sastavni dio. Naručitelj je dužan obavijestiti Izvođača u slučaju inzistiranja na nastanku Ugovornog odnosa potpisom Ugovora, a ne prihvaćanjem Ponude.

2.3. Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja Ugovora, Naručitelja se upoznaje s tekstom ovih Uvjeta te se nadalje podrazumijeva da ih je Naručitelj u potpunosti razumio te da ih u potpunosti prihvaća.

Članak 3.

Obveze i prava Naručitelja

3.1. Naručitelj Usluge mora biti poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. 

3.2. Naručitelj je dužan na zahtjev Izvođača predočiti sve obavijesti i isprave koje Izvođač može smatrati potrebnima radi sastavljanja Ponude ili izrade Ugovora, odnosno isporuku usluga koje su Predmet Općih uvjeta, odnosno usluga koje je Naručitelj zatražio od Izvođača. 

3.3. Naručitelj ima pravo tražiti izmjenu Usluga ili isporučenih usluga unutar pojedine faze Projekta, a koju Izvođač predstavi Naručitelju po isporuci, ali mora naznačiti točne kriterije i razlog, a sve u pisanom obliku. U slučaju da navedene promjene nisu podržane, odnosno u skladu s Ugovorom i Ponudom, Izvođač se ne obvezuje postupati prema nalogu Naručitelja, odnosno rješenje će se smatrati isporučenim bez obzira na navode Naručitelja. U slučaju da Naručitelj nakon isporuka rješenja ili određene faze bude ponovno zahtijevao izmjenu ili drukčiju izvedbu, Izvođač ima pravo naplatiti bilo koju radnju u smjeru daljnjih zahtjeva Naručitelja, a prema prethodno prihvaćenoj Ponudi od strane Naručitelja ili prema stvarno utrošenom broju radnih sati.

3.4. Naručitelj je dužan obavijestiti Izvođača o Ovlaštenoj osobi koja će zastupati Naručitelja i od kojeg će Izvođač primati upute i naloge smatrajući da su isti u cijelosti odraz volje Naručitelja, a o čemu je dužan brigu voditi Naručitelj. Naručitelj će obavještavati isključivo Ovlaštenu osobu, odnosno postupati isključivo u skladu s uputama Ovlaštene osobe. Izvođač se jednako tako obvezuje dostaviti podatke o Ovlaštenoj osobi sa svoje strane. Ovlaštene osobe jedine mogu dogovoriti i zaključiti, odnosno potvrditi prava i obveze svake strane.

3.5. Podrazumijeva se da Ovlaštena osoba Naručitelja posjeduje osnovna administratorska znanja, konceptualno poznavanje rada i povezivanja potrebnih sustava te poznavanje informatičke terminologije.

3.6. Naručitelj i Izvođač su dužni jedan drugoga obavijestiti ako dođe do promjene pravnih podataka, promjene Ovlaštene osobe ili njenih podataka. Moguću štetu koja može nastati nepravodobnim obavještavanjem, kao i troškove koji mogu nastati nepoštivanjem rokova, snosi strana koja je prouzročila navedene ishode.

3.7. Naručitelj je dužan najkasnije u roku od 2 radna dana od primitka bilo kakve obavijesti Naručitelja dostaviti očitovanje na isto. U  slučaju kašnjenja od strane Naručitelja, rok izrade web stranice se produžava i to za onoliko vremena za koliko je Naručitelj prekoračio predviđeno vrijeme dostave odgovora Naručitelju. U slučaju kašnjenja odgovora duže od 5 radnih dana, Izvođač ima pravo prema vlastitom rasporedu definirati nove rokove isporuke.

3.8. Ako Izvođač ocjeni da je potreban pristup programima, alatima ili servisima Naručitelja, isti je dužan dostaviti pristupne podatke u skladu s rokovima navedenim u čl. 3.7, a sve s ciljem potpune isporuke naručenih Usluga. Izvođač se obavezuje pristupati osjetljivim podacima s pažnjom, a sve u skladu s pravilima privatnosti.

3.9. Naručitelj je odgovoran za komunikaciju i koordinaciju trećih strana. Izvođač nije dužan kontaktirati ili komunicirati s trećim stranama, već isključivo s Ovlaštenom osobom. 

 

Članak 4.

Cijene i uvjeti plaćanja Usluga

4.1. Izvođač cijene za usluge formira temeljem procjene broja radnih sati potrebnih za isporuku rješenja i navodi ih na ponudi, zajedno s obračunom poreznih obaveza i uvjetima te rokovima dospijeća. U slučaju narudžbe kompleksnijih Usluga za koje nije moguće precizno utvrditi troškove izvedbe, Izvođač može prema Naručitelju komunicirati okvirni rang troškova, prema procjeni, navodeći procijenjeni minimalni i procijenjeni maksimalni trošak. U navedenom slučaju, isporukom se smatra stvarno odrađeni broj radnih sati prema procijenjenom maksimalnom trošku gdje će Izvođač tražiti odobrenje prije nastavka rada na rješenju. U navedenom slučaju, funkcionalnosti ili opseg usluga mogu varirati. Naručitelj prethodno mora odobriti ovakav model razvoja po satu. Gdje moguće, cijena radnog sata bit će iskazana na ponudi, a u zavisnosti od naručenih Usluga, odnosno uloga, profila i kompetencija ljudi koje je potrebno uključiti u izvedbu projekta.

4.2. Cijene implementacije istog seta funkcionalnosti mogu se razlikovati u zavisnosti s projektom i naručenim ostalim funkcionalnostima, odnosno povezanim sustava. Izvođač zadržava pravo korekcije cijene iz važećeg cjenika, temeljem procjene, a u skladu s navedenim zavisnostima.

4.3. Za usluge i poslove koji nisu obuhvaćeni ponudom, a koje će Izvođač obaviti za Naručitelja na temelju pisanog zahtjeva Naručitelja, cijene će se posebno ugovoriti za svaki pojedini posao.

4.4. Za mjesečne usluge Izvođač izdaje račun za usluge isporučene u prethodnom mjesecu. Kod Usluga definiranih na godišnjoj razini Izvođač dostavlja ponudu Naručitelju za godinu koja slijedi.

4.5.
 U cijenu ugovorenih Usluga ne ulaze ispravci nastali zbog pogrešno dostavljenih materijala i informacija od strane Naručitelja. Takva vrsta izmjena dodatno se naplaćuje, po utrošenom satu.

4.6. Izvođač račune dostavlja na email Ovlaštenoj osobi.

Članak 5.

Kakvoća usluga, otklanjanje nedostataka i isključenje odgovornosti

5.1. Izvođač se obvezuje pružati usluge, stručno, kvalitetno i savjesno, u skladu s pravilima struke i pažnjom dobrog gospodarstvenika.

5.2. Izvođač daje garantni rok na isporuku usluga i programa od 10 radnih dana po isporuci svake pojedine usluge i u kojem će bez naplate otkloniti nedostatke uočene i prijavljene od strane Naručitelja.

5.3. Izvođač ne jamči da će funkcije sadržane u pruženoj Usluzi zadovoljiti zahtjeve Izvođača ili da će Usluga raditi bez prekida ili bez grešaka. Promjene kod trećih strana ili u verzijama programskog koda mogu utjecati na ispravno funkcioniranje isporučenih usluga, a na što Izvođač ne može utjecati.  Ni u kojem slučaju Izvođač neće biti odgovoran Naručitelju ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada Usluge ili pogrešnim upravljanjem od strane Naručitelja, osim za štetu nastalom krajnjom ili namjernom nepažnjom Izvođača.

5.4. Naručitelj je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

5.5. Izvođač obavlja Usluge u vlastitim poslovnim prostorima. Izlazak kod Naručitelja u svrhu održavanja sastanka naplaćuje se sukladno Cjeniku Izvođača, osim ako je drukčije utvrđeno ugovornim odnosom.

5.6. Proizvodi ili usluge trećih strana (npr. Google, Facebook i slično), a koje mogu biti sastavni dio ponude Izvođača, odnosno prihvaćanjem takve ponude od strane Naručitelja, isti prihvaća i mogućnost da treća strana naknadno promijeni uvjete pružanja svoje usluge, a na što Izvođač ne može utjecati niti biti odgovoran za njih. Korištenjem Usluga treće strane Naručitelj pristaje na njihove Uvjete korištenja. Izvođač ne preuzima obvezu plaćanja licence ili najma korištenja takvih programa, kao ni obavezu edukacije Naručitelja za korištenje takvih programa ili rješenja trećih strana, osim ako isto nije precizno definiranom prihvaćenom Ponudom ili navedeno u Ugovoru.

5.7. Zajamčeno vrijeme reagiranja, odnosno dostavljanja povratne obavijesti je 5 radnih dana od trenutka primitka upita Naručitelja.

5.8. Usluge održavanja koje se ne naplaćuju 
odnose se na usluge otklanjanja grešaka koje je uzrokovao Izvođač, s tim da je isto besplatno samo unutar garantnog roka navedenog u čl. 5.2.  i to tijekom radnog vremena i u roku od 15 radnih dana od trenutka prijave Naručitelja. Usluge održavanja koje se naplaćuju su sve usluge zatražene nakon potvrđene i isporučene Usluge Izvođača, odnosno proteka garantnog roka, a prema specifikaciji u Ponudi, a uključuju: nadogradnje, promjene prethodno odobrenih Usluga ili dijelova Usluga, popravke grešaka koje nije prouzročio Izvođač, promjene funkcionalnosti web stranica koje nastaju zbog napretka tehnologije ili npr. izlaska novih verzija web preglednika / novih uređaja za pregled web stranica / novih tehnologija za pregled web stranica, nadogradnja softverske infrastrukture na kojima se temelje Izvođačevi proizvodi i usluge te sve druge usluge održavanja.

5.9.  U slučaju kritičnih grešaka zbog kojih se isporučeno rješenje u većoj mjeri ili u potpunosti neće moći koristiti, Izvođač se obavezuje pristupiti rješavanju u najkraćem mogućem roku, a ovisno o slobodnim kapacitetima.

 

5.10. Izvođač zadržava pravo zaustavljanja razvoja i isporuke Usluga u slučaju da dogovoreni potrebni sustavi ili rješenja trećih strana ne udovoljavaju minimalne tehničke preduvjete postavljene od strane Izvođača (npr. hosting, ERP i sl.), a sve do usklađenja s potrebnim specifikacijama po naputku Izvođača.

5.11. Kod projekata kojima imaju širi set funkcionalnosti ili su vezani na treće sustave, odnosno zahtijevaju dugotrajan razvoj, mogući su nenamjerni previdi Ovlaštene osobe od strane Izvođača u pismenim uputama korištenja funkcionalnosti, odnosno uključenosti određenih funkcionalnosti ili usluga u isporuku definiranu Ponudum ili Ugovorom. U takvim slučajevima, Izvođač će obavijestiti Izvođača o promjenama, točnim činjenicama ili ispravnim koracima čim uoči pogrešku i to bez odlaganja. Izvođač će provjeriti i očitovati se na sve pismene navode Naručitelja ako isti sa svoje strane uoči nepravilnosti u komunikaciji. Isporuka usluga ili funkcionalnosti od strane Ovlaštene osobe Izvođača navedene u pismenoj komunikaciji smatrat će se obavezom Izvođača jedino u slučajevima da su iste precizno specificirane i određene cijenom, potrebnim sadržajima i materijalima za rad, rokovima te da je Naručitelj iste prihvatio. Usluge i funkcionalnosti koje nisu sastavni dio Ponude ili Ugovora smatraju se dobrom voljom Izvođača te se isporuka istih se ne smatra obavezom Izvođača.

 

Članak 6.

Rokovi

6.1. Izvođač  će svojim profesionalnim pristupom i savjesnošću učiniti sve što je u njegovoj moći da održi ugovorene rokove, ali su moguća blaga odstupanja. Izvođač će pismenim putem izvijestiti Naručitelja ako dođe do neizbježnih pomicanja rokova i Naručitelj će pristati na takva blaga odstupanja u razumnom roku. U slučaju značajnih odstupanja primjenjuju se odnosi definirani u Zakonu o obveznim odnosima.

6.2. Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ako je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji izravno utječu na izvršenje obveza iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane. Ugovorna strana pogođena događajem više sile dužna je o tome odmah, a najkasnije u roku od 48 sati pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu, s naznakom uzorka i odgovarajućim dokazima o postojanju više sile, kao i procjenom sljedećih koraka za nastavak nesmetanog rada na isporuci Usluga. Ako viša sila uzrokuje prekid rada na projektu duže od 5 radnih dana, pristupit će se potpisu Aneksa Ugovora gdje će se novi rokovi definirati ovisno o kapacitetima Izvođača.

6.3. Potvrdom Izvođača da su dostavljeni svi materijali, sadržaji i informacije prema zahtjevu istog počinje teći rok definiran u Ponudi, Ugovoru ili za svaku uslugu zasebno, pri čemu će Izvođač Naručitelja pismeno obavijestiti o uspješno dostavljenim materijalima i početku proteka roka i to za svaku pojedinu fazu ili uslugu, a kako je specificirano u Ponudi ili Ugovoru. Garantni rok za otklanjanje grešaka naveden u čl. 5.2. ne ulazi u predviđeni Rok isporuke rješenja, kao ni faze pripreme i planiranja, punjenja sadržaja i osiguranja kvalitete, odnosno prikupljanja materijala, kao ni vrijeme potrebno za prilagodbu ili otklanjanje grešaka koje Naručitelj prijavi u navedenom roku.

6.4. Postupak isporuke naručenih Usluga okončan je kada je Izvođač isporučio sve ugovorene usluge, osim u slučaju drukčijeg očitovanja Naručitelja, nastavno kada je Izvođač uklonio bilo kakve razvidne nedostatke, te kada je Izvođač o svemu prethodnome pisanim putem obavijestio Naručitelja.

6.6. Sve naknadno prihvaćene Ponude ili sklopljeni Ugovoru mogu utjecati na produženje roka, odnosno biti pribrojeni roku isporuke drugih Ponuda ili Ugovora. Izvođač će obavijestiti Naručitelja o konačnom roku po prihvaćanju svake dodatne ponude ili sklapanju svakog dodatnog Ugovora. 

Članak 7.

Potpis i reference

7.1. Izvođač smije na web stranicama Naručitelja na neupadljiv način ukazivati i upućivati na svoje poslovne web stranice za sve vrijeme korištenja Usluga ili programa Izvođača.

7.2. Naručitelj pristaje da izvršenu Uslugu Izvođač koristi u svrhu promidžbe vlastitih usluga.

Članak 8.

Prestanak ugovornog odnosa

8.1. Ugovorni odnos se sklapa u pravilu na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom koja prihvatom dovodi do nastanka ugovornog odnosa, odnosno Ugovorom.

8.2. Ugovorne strane mogu otkazati Ugovor slanjem otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, bilo preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta ugovornih strana ili na email adresu Ovlaštenih osoba. U navedenom slučaju otkazni rok iznosi 30 dana.

8.3. U slučaju da Naručitelj ne obavijesti Izvođača najkasnije 30 dana prije redovnog isteka trajanja ugovornog odnosa poštom preporučeno s povratnicom ili Ovlaštenoj osobi na email  o namjeri da se prvotni ugovorni odnos ne obnavlja, ugovorni odnos će se obnoviti na isti period pod istim uvjetima kao što je utvrđeno prethodnim ugovornim odnosom.

8.4. U slučaju raskida ugovornog odnosa od strane Naručitelja prije isteka trajanja prvotno ugovornog odnosa utvrđenog u Ponudi odnosno ugovoru, kao i u slučaju da Izvođač u bilo kojem trenutku raskida ugovorni odnos zbog toga što Naručitelj krši obveze koje je preuzeo sklapanjem ugovornog odnosa, Naručitelj je dužan nadoknaditi Izvođaču razliku između pune cijene ugovorenih Usluga temeljem ugovornog odnosa i to od datuma sklapanja ugovora do datuma prestanka ugovornog odnosa. Izvođač će Naručitelju za taj iznos izdati račun koji se Naručitelj obvezuje podmiriti.

8.5. Otkazivanjem Usluge od strane Naručitelja, Izvođač se ne obavezuje izvršiti povrat uplaćenog avansa i zadržava pravo naplate sati koliko je utrošio u izradu ili razradu Usluge Naručitelju.

8.6. Izvođač može obustaviti daljnje izvršenje svojih obaveza bez posebne obavijesti ako Naručitelj:

  • ne dostavi/omogući Izvođaču svu potrebnu dokumentaciju odnosno pristup svim potrebnim informacijama, 
  • ne podmiri dospjele obveze plaćanja mjesečnih obroka po osnovi računa za pruženu Uslugu u roku od 30 dana,
  • neprestano kasni s podmirivanjem računa Izvođača u odnosu na obvezu plaćanja računa u rokovima dospijeća istih ili nije podmirio dva računa uzastopce,
  • ako je protiv Naručitelja otvoren ili započet stečajni ili neki sličan postupak,
  • ako Naručitelj prekrši neku od svojih obveza utvrđenu ovim Ugovorom i prilozima ovom Ugovoru, a što bi moglo imati za posljedicu nastanak štete ili gubitak ugleda za Izvođača.

8.7. Ako Naručitelj nakon plaćanja predujma otkaže ugovorni odnos iz bilo kojeg razloga, Izvođač zadržava cjelokupni iznos predujma, koji će se u tom slučaju smatrati naknadom za vrijeme koje je Izvođač utrošio na postupak pregovaranja i sklapanja ugovornog odnosa koji neće zbog otkazivanja Naručitelja doći u fazu realizacije i naplate, te Izvođač nadalje ima pravo naplatiti i sve usluge koje je zaista pružio.

Članak 9.

Prava korištenja

9.1. Naručitelj snosi svu odgovornost vezano na povredu bilo kakvih autorskih ili drugih srodnih prava do kojih može doći uslijed korištenja materijala odnosno informacija dostavljenih Izvođaču od strane Naručitelja u svrhu postupka isporuke Usluga. Izvođač će Naručitelju dodijeliti autorska prava na web dizajn i isporučeni sadržaj, ali tek nakon što Naručitelj u potpunosti plati okončani postupak isporuke. Autorska prava na web programe koji su naručeni zadržava Izvođač, uz dodjelu Naručitelju neprenosive dozvole korištenja istih u opravdane svrhe. Naručitelj ima pravo na korištenje web programa, ali ne na izvorni kod web programa, te ne smije kod web programa prodati odnosno ustupiti trećim osobama.

9.2. U slučaju raskida ugovornog odnosa Izvođač će Naručitelju na njegov pisani zahtjev omogućiti pristup Naručiteljevoj web stranici ili Naručitelju omogućiti pristup datotekama od kojih se sastoji Naručiteljeva web stranica izuzev web programa, s ciljem da Naručitelj može dalje koristiti istu. Naručitelj ne smije preprodavati niti neovlašteno koristiti web programe. Izvođač će također na Naručiteljev pisani zahtjev isporučiti i dizajn, te dijelove sučelja u HTML formatu, nastale prilikom postupka prijeloma dizajna.

Članak 10.

Naknada štete

10.1. Ako Naručitelj neprihvatljivo ili nedozvoljeno koristi Usluge Naručitelja tako da isti uzrokuju štetu Izvođaču ili trećim osobama,  Naručitelj će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda, odnosno Izvođač može poduzeti sve potrebne aktivnosti za prekidanje ili ispravljanje takvih prijestupa, kako protiv Naručitelja tako i protiv njegovih trećih strana uključenih u ispravno funkcioniranje isporučenih programa ili Usluga od strane Izvođača. 

10.2. Naručitelj ima pravo zbog kašnjenja u ispunjenju ugovorne Usluge od strane Izvođača zahtijevati za svaki dan zakašnjenja umanjenje 0,5 % ugovorene cijene bez PDV-a za ugovorenu Uslugu za koju je nastupilo zakašnjenje, ali ne više od 10 % ugovorene cijene bez PDV-a za Usluge za koju je nastupilo zakašnjenje. 

Članak 11.

Rješavanje sporova

11.1. Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Izvođač i Naručitelj će nastojati sporove rješavati mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će nadležan sud u Koprivnici.

Članak 12.

Završne odredbe

12.1. Ovi Uvjeti čine cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u Uvjetima neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovornog odnosa.

12.2. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje Izvođač pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge koje će Izvođač pružati u budućnosti.

12.3. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici www.agentc.digital/opci-uvjeti-poslovanja, te će se uručiti Naručitelju prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ili će se uputiti na internetske stranice gdje se isti nalaze.

12.4. U slučaju da je jedna od odredaba ovih Općih uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Općih uvjeta vrijede.

12.5. U slučaju promjena odredbi Uvjeta, Izvođač će o istome obavijestiti Naručitelja, pri čemu odredbe gdje nije došlo do promjene vrijede.

12.6. Ako jedna od odredaba ovih Općih uvjeta postane nevaljana, ostale odredbe ovih Općih uvjeta vrijede.